Menu
Winkelwagen

Algemene voorwaarden (winkel)

Download HIER onze algemene voorwaarden voor winkelklanten

 ALGEMENE VOORWAARDEN Firma Chr. de Leeuw & Zonen (winkel)


 Artikel 1. Definities 

1. Firma Chr. de Leeuw & Zonen: de onderneming Firma Chr. de Leeuw & Zonen, gevestigd te (4124 AE) Hagestein aan het adres Achterweg 57 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 51253364. 

2. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Firma Chr. de Leeuw & Zonen. 

3. Consument: de Klant die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

4. Partijen: de Klant en Firma Chr. de Leeuw & Zonen gezamenlijk. 

5. Overeenkomst: de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden integraal van toepassing zijn en op basis waarvan Firma Chr. de Leeuw & Zonen Producten levert bij en Maatwerk verricht voor de Klant. 

6. Product(en): alle op grond van de Overeenkomst door Firma Chr. de Leeuw & Zonen aan de Klant geleverde zaken, zoals gereedschappen, huisdiervoerders, huishoudelijke artikelen, ladders, touw, ijzerwaren, landbouwfolie, agrarische artikelen, bedrijfskleding, gewasbescherming en zaden. 

7. Maatwerk: alle door Firma Chr. de Leeuw & Zonen ten behoeve van de Klant uit te voeren werkzaamheden op maat waartoe opdracht is gegeven door de Klant, zoals het bedrukken van bedrijfskleding en de gewenste Producten op maat maken met betrekking tot de afmetingen en gewichten. 

8. Schriftelijk: communicatie per brief en e-mail. 

9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 51253364. 


Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

1. Op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en leveringen van Firma Chr. de Leeuw & Zonen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. Als de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen met de Algemene Voorwaarden, dan zijn deze voor Firma Chr. de Leeuw & Zonen slechts bindend, indien en voor zover deze door Firma Chr. de Leeuw & Zonen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

3. Het kan voorkomen dat Firma Chr. de Leeuw & Zonen niet altijd strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt. Dit betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Firma Chr. de Leeuw & Zonen het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen. 

4. Firma Chr. de Leeuw & Zonen is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden (tussentijds) te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de Klant. Als de Klant een Consument is, zal Firma Chr. de Leeuw & Zonen de Consument wijzen op het recht om (het relevante deel) van de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum van de inwerkingtreding van de wijziging. De opzegging dient uiterlijk voor de inwerkingtreding van de wijziging door Firma Chr. de Leeuw & Zonen te zijn ontvangen. 

5. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen. 


Artikel 3. Aanbieding, offerte en Overeenkomst 

1. Aanbiedingen en offertes worden door Firma Chr. de Leeuw & Zonen mondeling of Schriftelijk uitgebracht. 

2. Alle aanbiedingen en offertes van Firma Chr. de Leeuw & Zonen zijn vrijblijvend. Een door Firma Chr. de Leeuw & Zonen verstuurde offerte is tot 30 dagen na verzending geldig, tenzij door Partijen Schriftelijk anders is overeengekomen. Als de Klant een aanbod of offerte aanvaardt, heeft Firma Chr. de Leeuw & Zonen het recht om het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

3. Een aanbod of offerte vervalt als de Producten waarop het aanbod of de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn. 

4. Firma Chr. de Leeuw & Zonen kan niet aan aanbiedingen of offertes worden gehouden als de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

5. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten – zoals afbeeldingen, beschrijvingen of specificaties – blijven eigendom van Firma Chr. de Leeuw & Zonen. Daarnaast zijn de aanbiedingsdocumenten – bijvoorbeeld met betrekking tot kleur, eigenschappen en maten – zo nauwkeurig mogelijk maar niet bindend. 

6. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant Schriftelijk of mondeling akkoord heeft gegeven op het aanbod of de offerte van Firma Chr. de Leeuw & Zonen dan wel op het moment dat Firma Chr. de Leeuw & Zonen op verzoek van de Klant is begonnen met de leveringen. 


Artikel 4. Verplichtingen Klant 

1. De Klant is verplicht om alle gegevens en/of informatie, die Firma Chr. de Leeuw & Zonen aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en volledig aan Firma Chr. de Leeuw & Zonen ter beschikking te stellen. 

2. De Klant staat tegenover Firma Chr. de Leeuw & Zonen in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Firma Chr. de Leeuw & Zonen ter beschikking gestelde gegevens en/of informatie, ook indien deze informatie van een derde afkomstig is. Firma Chr. de Leeuw & Zonen hoeft geen onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door de Klant verstrekte informatie. 

3. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering de Overeenkomst van belang (kunnen) zijn, dan stelt de Klant Firma Chr. de Leeuw & Zonen van die feiten en omstandigheden onverwijld volledig in kennis. 

4. Als de Klant tekortschiet in de naleving van de in de leden 1 t/m 3 genoemde verplichtingen en daaruit voor Firma Chr. de Leeuw & Zonen extra kosten en werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, dan is de Klant gehouden die kosten, extra Maatwerk en schade aan Firma Chr. de Leeuw & Zonen te vergoeden. 


Artikel 5. Wijziging overeenkomst 

1. De Klant kan Firma Chr. de Leeuw & Zonen schriftelijk verzoeken om de Overeenkomst te wijzigen. Firma Chr. de Leeuw & Zonen is pas verplicht om aan een verzoek tot wijziging uitvoering te geven als Firma Chr. de Leeuw & Zonen schriftelijk akkoord heeft gegeven op het verzoek van de Klant. 

2. Als de Klant een geplaatste bestelling en daarmee de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan heeft Firma Chr. de Leeuw & Zonen het recht om 50% van de overeengekomen vergoeding bij de Klant in rekening te brengen. 

3. In uitzondering op lid 2 geldt dat de Klant een bestelling en daarmee de Overeenkomst niet kan annuleren als er door Chr. de Leeuw & Zonen Maatwerk is verricht dan wel geleverd. 

4. Als de Klant de Overeenkomst wenst aan te vullen, dan zal Firma Chr. de Leeuw & Zonen de Klant informeren over de kosten die hiermee gepaard gaan. 

5. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht van de Klant met betrekking tot een wijziging wat leidt tot een aanvulling op de Overeenkomst, laat de aanspraken van Firma Chr. de Leeuw & Zonen op betaling onverlet.

         a. de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 

b. Firma Chr. de Leeuw & Zonen na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis is gekomen die goede gronden geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen; 

c. een verzoek tot verlening van (voorlopige) surseance ten behoeve van de Klant is ingediend; 

d. een verzoek tot faillietverklaring ten behoeve van de Klant is ingediend; 

e. ten laste van de Klant beslag is gelegd; 

f. een tot ontbinding en/of liquidatie van de Klant strekkend besluit tot stand is gekomen; 

g. de Klant onder curatele of onder bewind is gesteld; 

h. de Klant anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen of delen daarvan verliest. 

Artikel 6. Opschorting en ontbinding 

Firma Chr. de Leeuw & Zonen heeft – naast haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting – het recht om met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden en/of de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, als een van de volgende gebeurtenissen intreedt: 

De Klant is verplicht om Firma Chr. de Leeuw & Zonen onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub c tot en met h bedoelde gebeurtenissen. 


Artikel 7. Prijzen en kosten 

1. Alle in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw, andere heffingen en verzendkosten, tenzij anders aangegeven. 

2. Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Overeenkomst geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen ten aanzien van grondstoffen of materialen wijzigen, dan is Firma Chr. de Leeuw & Zonen gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen. 

3. Kosten die voortvloeien uit of verband houden met aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst zijn voor rekening van de Klant. 


Artikel 8. Betaling 

1. Als de Overeenkomst in het bedrijfspand van Firma Chr. de Leeuw & Zonen tot stand komt, dan kan de Klant het verschuldigde bedrag direct (elektronisch) bij de totstandkoming van de Overeenkomst of op rekening aan Firma Chr. de Leeuw & Zonen voldoen. Firma Chr. de Leeuw & Zonen is te allen tijde gerechtigd om betaling op rekening te weigeren. 

2. Als de Overeenkomst tot stand komt doordat de Klant akkoord geeft op een Schriftelijke aanbieding of offerte dan ontvangt de Klant van Firma Chr. de Leeuw & Zonen een factuur. 

3. De Klant moet iedere factuur binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen. 

4. Als de Klant niet binnen de in de lid 3 genoemde betalingstermijn volledig heeft betaald, is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant moet in dat geval de wettelijke incassokosten en rente aan Firma Chr. de Leeuw & Zonen. voldoen. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Firma Chr. de Leeuw & Zonen moet maken ter incasso van hetgeen de Klant ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de Klant. 

5. Als de Klant een Consument is en de Consument niet binnen de in lid 3 genoemde betalingstermijn volledig heeft betaald, dan stelt Firma Chr. de Leeuw & Zonen de Consument nogmaals in de gelegenheid om binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen (ingebrekestelling). Voldoet de Consument het verschuldigde bedrag vervolgens opnieuw niet, dan is de Consument in verzuim. De Consument moet in dat geval de wettelijke incassokosten en rente aan Firma Chr. de Leeuw & Zonen voldoen. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Firma Chr. de Leeuw & Zonen moet maken voor de incasso van wat de Consument ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de Consument. 

6. Firma Chr. de Leeuw & Zonen heeft het recht om de betalingen die de Klant aan Firma Chr. de Leeuw & Zonen voldoet eerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opgebouwde rente en tenslotte in mindering te brengen op de hoofdsom en de lopende rente. 

7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde Producten. 

8. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van de Klant – naar het oordeel van Firma Chr. de Leeuw & Zonen – daarvoor aanleiding geeft, is Firma Chr. de Leeuw & Zonen gerechtigd van de klant (aanvullende) zekerheid te verlangen in een door Firma Chr. de Leeuw & Zonen te bepalen vorm. 


Artikel 9. Uitvoering Overeenkomst en levering 

1. Als Producten op een bepaald resultaat zijn gericht – zoals tuinzaden, groentezaden, bloemzaden, gewasbescherming en meststoffen – dan garandeert Firma Chr. de Leeuw & Zonen niet het met de Producten beoogde resultaat. Firma Chr. de Leeuw & Zonen kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden en aansprakelijk worden gesteld voor de schade van de Klant als de Producten een bepaald resultaat niet bewerkstelligen. 

2. Firma Chr. de Leeuw & Zonen is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

3. Is voor de levering van Producten en/of het verrichten van Maatwerk een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet de Klant Firma Chr. de Leeuw & Zonen schriftelijk in gebreke te stellen. Dit betekent dat de Klant Firma Chr. de Leeuw & Zonen een redelijke termijn – minimaal 14 dagen – moet geven om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. 

4. In uitzondering op lid 3 geldt dat als de Klant een Consument is, dat de leveringstermijn maximaal 30 dagen bedraagt. 

5. De Klant haalt de overeengekomen Producten af bij Firma Chr. de Leeuw & Zonen, tenzij anders is overeengekomen. 

6. De Klant is verplicht om de Producten bij Firma Chr. de Leeuw & Zonen af te halen op het moment dat Firma Chr. de Leeuw & Zonen de Producten aan de Klant ter beschikking stelt. Het risico voor de Producten gaat dan ook op de Klant over op het moment dat Firma Chr. de Leeuw & Zonen de Producten in het bedrijfspand van Firma Chr. de Leeuw & Zonen aan de Klant ter beschikking stelt. Als de Klant de Producten niet op de overeengekomen datum afhaalt, dan is Firma Chr. de Leeuw & Zonen gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Klant. 

7. Als Partijen overeenkomen dat Producten op een door de Klant opgegeven adres door Firma Chr. de Leeuw & Zonen worden geleverd, dan komt het risico voor de Producten tijdens de levering voor rekening van de Klant. De verzendkosten komen te allen tijden voor rekening van de Klant. 

8. De Klant is verplicht de Producten af te nemen op het moment dat deze op het door de Klant opgegeven adres worden geleverd. Als de klant afname weigert of niet aanwezig is, dan is Firma Chr. de Leeuw & Zonen gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Klant. 


Artikel 10. Maatwerk 

1. Dit artikel is aanvullend van toepassing bij een Overeenkomst die toeziet op Maatwerk. 

2. Firma Chr. de Leeuw & Zonen zal het overeengekomen Maatwerk naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting. Firma Chr. de Leeuw & Zonen garandeert echter niet het met een Overeenkomst beoogde resultaat. 

3. Firma Chr. de Leeuw & Zonen heeft het recht om Maatwerk te laten verrichten door derden. 

4. Voor elk overeengekomen hoeveelheid is een speling van 5% toegelaten met dien verstande, dat de Klant verplicht is 5% minder of meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kilogram / liter / meter en een maximum van 100 kilogram / liter / meter. 


Artikel 11. Onderzoek en klachten 

1. De Klant is verplicht om de geleverde Producten en Maatwerk direct nadat deze aan hem ter beschikking zijn gesteld te onderzoeken. Daarbij moet de Klant onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. 

2. Eventuele zichtbare gebreken moeten binnen 2 dagen na levering schriftelijk bij Firma Chr. de Leeuw & Zonen worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen 2 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk bij Firma Chr. de Leeuw & Zonen worden gemeld. Iedere melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Firma Chr. de Leeuw & Zonen in staat is adequaat te reageren. 

3. Als van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

4. De Klant moet Firma Chr. de Leeuw & Zonen in de gelegenheid stellen een klacht te onderzoeken. De Klant moet de betreffende Producten dan ook voor zijn rekening en risico aan Firma Chr. de Leeuw & Zonen retourneren. 

5. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, dikte etc. van Producten en Maatwerk die Firma Chr. de Leeuw & Zonen levert, vormen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de Klant. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, wordt een gemiddelde uit de levering genomen. Er kan dus niet op enkele exemplaren van de geleverde Producten worden afgekeurd. Daarnaast worden afwijkingen die in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de Producten hebben, steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. 

6. Als de Klant tijdig een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde Producten. 

7. Als vaststaat dat een Product gebrekkig is en tijdig en klacht is ingediend, dan zal Firma Chr. de Leeuw & Zonen het gebrekkige Product – naar keuze van Firma Chr. de Leeuw & Zonen – vervangen, herstellen of een vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. Ingeval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen producten aan Firma Chr. de Leeuw &  Zonen te retourneren en de eigendom daarvan aan Firma Chr. de Leeuw & Zonen over te dragen, tenzij Firma Chr. de Leeuw & Zonen anders aangeeft. 

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan – daaronder begrepen de onderzoekskosten – aan de zijde van Firma Chr. de Leeuw & Zonen voor rekening van de Klant. 


Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle geleverde Producten blijven het eigendom van Firma Chr. de Leeuw & Zonen totdat alle vorderingen die Firma Chr. de Leeuw & Zonen op Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald. 

2. De Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de Producten, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het de Klant niet toegestaan om deze Producten te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze Producten niet op de Klant is overgegaan. 

3. De Klant is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Firma Chr. de Leeuw & Zonen te bewaren. 

4. Firma Chr. de Leeuw & Zonen is gerechtigd de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de Klant aanwezig zijn, terug te nemen indien de Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. 

5. De Klant zal Firma Chr. de Leeuw & Zonen te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn Producten ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Firma Chr. de Leeuw & Zonen. 


Artikel 13. Overmacht 

1. Firma Chr. de Leeuw & Zonen is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. 

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan – naast hetgeen daarover in de wet en rechtspraak wordt begrepen – alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Firma Chr. de Leeuw & Zonen geen invloed kan uitoefenen en waardoor Firma Chr. de Leeuw & Zonen niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals ziekte van personeel, transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden of wanprestatie door (toe)leveranciers van Firma Chr. de Leeuw & Zonen. 

3. Firma Chr. de Leeuw & Zonen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de Klant. 

4. Als Firma Chr. de Leeuw & Zonen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Firma Chr. de Leeuw & Zonen gerechtigd om het reeds nagekomen dan wel na te komen gedeelte te factureren. De Klant is verplicht om deze factuur te voldoen. 


Artikel 14. Aansprakelijkheid 

1. Firma Chr. de Leeuw & Zonen is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. 

2. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Firma Chr. de Leeuw & Zonen gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Firma Chr. de Leeuw & Zonen en/of haar ondergeschikte(n). 

3. Firma Chr. de Leeuw & Zonen is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht (artikel 13). 

4. Firma Chr. de Leeuw & Zonen is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Firma Chr. de Leeuw & Zonen is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

5. Firma Chr. de Leeuw & Zonen is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:

        a. onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik van Producten; 

b. slijtage door normaal gebruik van Producten; 

c. onjuist onderhoud van Producten; 

d. plaatsing, bewerking en/of verwerking van Producten; 

e. omstandigheden waarop Firma Chr. de Leeuw & Zonen geen invloed kan uitoefenen zoals (extreme) weersomstandigheden en temperatuurwisselingen. 

6. Firma Chr. de Leeuw & Zonen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

7. Firma Chr. de Leeuw & Zonen kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan:

        a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden; 

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Firma Chr. de Leeuw & Zonen aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; 

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, mits de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. 

8. Indien Firma Chr. de Leeuw & Zonen aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Firma Chr. de Leeuw & Zonen te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Firma Chr. de Leeuw & Zonen in het betreffende geval wordt uitgekeerd. 

9. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag dat gefactureerd is voor de Overeenkomst, althans voor dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

10. Een vordering tot schadevergoeding op Firma Chr. de Leeuw & Zonen vervalt indien deze niet binnen een jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. 


Artikel 15. Persoonsgegevens 

Firma Chr. de Leeuw & Zonen respecteert de privacy van de Klant en behandelt de ontvangen persoonlijke informatie vertrouwelijk. Daarbij neemt Firma Chr. de Leeuw & Zonen alle regels die staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht. Meer informatie over het privacybeleid van Firma Chr. de Leeuw & Zonen staat vermeld in de privacyverklaring op de website (www.chrdeleeuw.nl) van Firma Chr. de Leeuw & Zonen. Firma Chr. de Leeuw & Zonen treft in ieder geval maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.


Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Firma Chr. de Leeuw & Zonen partij is, is Nederlands recht van toepassing. 

2. Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft, zullen alle geschillen tussen Firma Chr. de Leeuw & Zonen en de Klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin Firma Chr. de Leeuw & Zonen is gevestigd. 

3. Partijen zullen eerst proberen om in onderling overleg een geschil op te lossen voordat een beroep op de rechter wordt gedaan. 


Cookie & Privacy melding

Wij gebruiken Cookies voor een goede werking van de website. Bij het wegklikken van deze melding gaat u akkoord met onze privacy regels en accepteert u de cookies.