Menu
Winkelwagen

Algemene voorwaarden (webshop)

Download HIER onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden webshop Firma Chr. de Leeuw & zonen

 

Versie: 1 oktober 2019

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

Artikel 1. Definities

1.    Firma Chr. de Leeuw & zonen: de onderneming Firma Chr. de Leeuw & zonen, gevestigd te (4124 AE) Hagestein aan het adres Achterweg 57 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 51253364.

2.    Website: de website van Firma Chr. de Leeuw & zonen, te raadplegen via chrdeleeuw.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

3.    Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Firma Chr. de Leeuw & zonen en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4.    Consument: de Klant die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5.    Partijen: de Klant en Firma Chr. de Leeuw & zonen gezamenlijk.

6.    Overeenkomst: de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden integraal van toepassing zijn en op basis waarvan de Klant Producten koopt bij Firma Chr. de Leeuw & zonen en Firma Chr. de Leeuw & zonen de Producten levert bij de Klant.  

7.    Product(en): alle zaken die op de Website door Firma Chr. de Leeuw & zonen worden aangeboden, zoals tuinartikelen, gereedschappen, bedrijfskleding en agrarische artikelen.

8.    Schriftelijk: communicatie per brief en e-mail.

9.    Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 51253364.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.    Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Firma Chr. de Leeuw & zonen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.    Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen met de Algemene Voorwaarden, dan zijn deze voor Firma Chr. de Leeuw & zonen slechts bindend, indien en voor zover deze door Firma Chr. de Leeuw & zonen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3.    Het kan voorkomen dat Firma Chr. de Leeuw & zonen niet altijd strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt. Dit betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Firma Chr. de Leeuw & zonen het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen.


Artikel 3. Prijzen en informatie

1.    Alle op de Website en in andere van Firma Chr. de Leeuw & zonen afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

2.    De verzendkosten komen voor rekening van Klant, tenzij op de Website anders staat aangegeven. Dit staat eveneens op de Website vermeld. De hoogte van de kosten zullen in het bestelproces worden weergegeven.

3.    De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Firma Chr. de Leeuw & zonen kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Firma Chr. de Leeuw & zonen afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4.    Firma Chr. de Leeuw & zonen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.


Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

1.    De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Firma Chr. de Leeuw & zonen en het voldoen aan de daarbij door Firma Chr. de Leeuw & zonen gestelde voorwaarden. De Klant kan het aanbod van Firma Chr. de Leeuw & zonen aanvaarden door het bestelproces op de Website af te ronden.

2.    Zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen, ontvangt de Klant langs elektronische weg een bevestiging hiervan.

3.    Als blijkt dat door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Firma Chr. de Leeuw & zonen het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.    Firma Chr. de Leeuw & zonen kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Als Firma Chr. de Leeuw & zonen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

Artikel 5. Registratie

1.    Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan de Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

2.    Tijdens de registratieprocedure kiest de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3.    De Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Firma Chr. de Leeuw & zonen is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een de Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die de Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

4.    Indien de Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Firma Chr. de Leeuw & zonen daarvan in kennis te stellen, zodat Firma Chr. de Leeuw & zonen gepaste maatregelen kan nemen.

 

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

1.    Firma Chr. de Leeuw & zonen is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

2.    Is voor de levering van bepaalde Producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet de Klant Firma Chr. de Leeuw & zonen schriftelijk in gebreke te stellen. Dit betekent dat de Klant Firma Chr. de Leeuw & zonen een redelijke termijn moet geven om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.

3.    In uitzondering op lid 2 geldt dat als de Klant een Consument is, dat de leveringstermijn maximaal 30 dagen bedraagt.

4.    Als de Producten op een door de Klant opgegeven adres door Firma Chr. de Leeuw & zonen worden geleverd, dan komt het risico voor de Producten tijdens de levering voor rekening van de Klant. Het vorenstaande geldt niet als de Klant een Consument is. Als de Klant een Consument is, gaat het risico op de Consument over op het moment van bezitsverschaffing.  

5.    Firma Chr. de Leeuw & zonen is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde Product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het Product kosteloos te retourneren.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht

1.    Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant die een Consument is. Uitsluitend de Consumenten kunnen dan ook gebruik maken van het herroepingsrecht.

2.    De Consument heeft het recht om de Overeenkomst met Chr. de Leeuw & Zonen binnen 14 dagen zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden (beëindigen).

3.    De termijn gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:

-        als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen;

-        als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

-        bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.

4.    Binnen de in lid 2 bedoelde herroepingstermijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Consument zal de verpakking slechts openen en het Product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van Producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de Consument in een fysieke winkel zou kunnen.

5.    Als de Consument het Product beschadigt, mag Firma Chr. de Leeuw & zonen de schade (waardevermindering) bij de Consument in rekening brengen. De Consument ontvangt in dat geval een lager bedrag terug dan de Consument aan Firma Chr. de Leeuw & zonen heeft voldaan.

6.    Als de Consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht zoals omschreven in lid 2, dan moet de Consument hiervan schriftelijk melding maken bij Firma Chr. de Leeuw & zonen. De Consument kan deze melding doen met behulp van het Europese Modelformulier voor herroeping of op andere schriftelijke en duidelijke wijze. De Consument moet het Product met alle toebehoren vervolgens binnen 14 dagen - na de hiervoor bedoelde melding -  naar Firma Chr. de Leeuw & zonen terugsturen.

7.    De verzendkosten en het risico voor het terugsturen van Producten zijn voor reklening van de Consument, tenzij de Consument van Firma Chr. de Leeuw & zonen een verkeerd Product heeft ontvangen.

8.    Zodra Firma Chr. de Leeuw & zonen de in lid 6 bedoelde melding heeft ontvangen, betaalt Firma Chr. de Leeuw & zonen het door de Consument betaalde bedrag – of een lager bedrag ingeval van waardevermindering – binnen 14 dagen na de ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terug.

9.    Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • Producten die snel kunnen bederven of verouderen (zoals huisdiervoeders, zaden, bloembollen, verf);
  • Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken (zoals zaden, bloembollen pootaardappelen, en gewasbescherming);

 

Artikel 8. Betaling

1.    De Klant dient betalingen aan Firma Chr. de Leeuw & zonen volgens de in de bestelprocedure aangegeven betaalmethoden te voldoen. Firma Chr. de Leeuw & zonen is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

2.    Als de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, stelt Firma Chr. de Leeuw & zonen de Klant nogmaals in de gelegenheid om binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen (ingebrekestelling). Voldoet de Klant het verschuldigde bedrag opnieuw niet, dan is de Klant wettelijke rente en incassokosten aan Firma Chr. de Leeuw & zonen verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Firma Chr. de Leeuw & zonen moet maken voor de incasso van wat de Klant ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de Klant.

3.    Firma Chr. de Leeuw & zonen heeft het recht om de betalingen die de Klant aan Firma Chr. de Leeuw & zonen voldoet eerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opgebouwde rente en tenslotte in mindering te brengen op de hoofdsom en de lopende rente.

4.    Firma Chr. de Leeuw & zonen is gerechtigd om de levering van Producten op te schorten en/of te staken als de Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.

 

Artikel 9. Garantie, onderzoek en klachten

1.    Firma Chr. de Leeuw & zonen staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.    Firma Chr. de Leeuw & zonen levert tevens Producten die zijn gericht op een bepaald resultaat (zoals gewasbescherming en zaad- en pootgoed). Firma Chr. de Leeuw & zonen garandeert niet het met de Producten beoogde resultaat.

3.    De Klant is verplicht om de geleverde Producten direct nadat deze aan hem ter beschikking zijn gesteld te onderzoeken. Daarbij moet de Klant onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.

4.    Als de Klant een Consument is en niet tevreden is met de Producten, dan kan de Consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 7. Voor alle overige gevallen geldt dat eventuele zichtbare gebreken binnen 7 dagen na levering schriftelijk bij Firma Chr. de Leeuw & zonen moeten worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen 7 dagen, nadat het gebrek is ontdekt of de Klant het gebrek had kunnen ontdekken, schriftelijk bij Firma Chr. de Leeuw & zonen worden gemeld. Iedere melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Firma Chr. de Leeuw & zonen in staat is adequaat te reageren.

5.    Als van een gebrek later melding wordt gemaakt dan vermeld in lid 4, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

6.    De Klant moet Firma Chr. de Leeuw & zonen in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken. De Klant moet de betreffende Producten dan ook voor zijn rekening en risico aan Firma Chr. de Leeuw & zonen retourneren.

7.    Indien de Klant tijdig een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde Producten.

8.    Als vaststaat dat een Product gebrekkig is en tijdig een klacht is ingediend, dan zal Firma Chr. de Leeuw & zonen het gebrekkige Product – naar keuze van Firma Chr. de Leeuw & zonen – vervangen, herstellen of een vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. Ingeval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen Producten aan Firma Chr. de Leeuw & zonen te retourneren en de eigendom daarvan aan Firma Chr. de Leeuw & zonen over te dragen, tenzij Firma Chr. de Leeuw & zonen anders aangeeft.

9.    Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan – daaronder begrepen de onderzoekskosten – aan de zijde van Firma Chr. de Leeuw & zonen voor rekening van de Klant.

 

Artikel 10. Overmacht

1.    Firma Chr. de Leeuw & zonen is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

2.    Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan – naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Firma Chr. de Leeuw & zonen geen invloed kan uitoefenen en waardoor Firma Chr. de Leeuw & zonen niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals ziekte of wanprestatie door leveranciers.

3.    Firma Chr. de Leeuw & zonen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de Klant.

4.    Als Firma Chr. de Leeuw & zonen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Firma Chr. de Leeuw & zonen gerechtigd om het reeds nagekomen dan wel na te komen gedeelte te factureren. De Klant is verplicht om deze factuur te voldoen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1.    De totale aansprakelijkheid van Firma Chr. de Leeuw & zonen jegens de Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

2.    Aansprakelijkheid van Firma Chr. de Leeuw & zonen jegens de Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3.    De aansprakelijkheid van Firma Chr. de Leeuw & zonen jegens de Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Firma Chr. de Leeuw & zonen onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Firma Chr. de Leeuw & zonen ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Firma Chr. de Leeuw & zonen in staat is adequaat te reageren.

4.    Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Firma Chr. de Leeuw & zonen meldt.

5.    In geval van overmacht (artikel 10) is Firma Chr. de Leeuw & zonen niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de Klant ontstane schade.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

1.    Alle geleverde Producten blijven het eigendom van Firma Chr. de Leeuw & zonen totdat alle vorderingen die Firma Chr. de Leeuw & zonen op Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.

2.    De Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de Producten, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het de Klant niet toegestaan om deze Producten te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze Producten niet op de Klant is overgegaan.

3.    De Klant is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Firma Chr. de Leeuw & zonen te bewaren.

4.    Firma Chr. de Leeuw & zonen is gerechtigd de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de Klant aanwezig zijn, terug te nemen indien de Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

5.    De Klant zal Firma Chr. de Leeuw & zonen te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn Producten ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Firma Chr. de Leeuw & zonen.

 

Artikel 13. Website

Firma Chr. de Leeuw & zonen stelt alles in het werk om de Website goed te laten functioneren en voortdurend toegankelijk te houden. Firma Chr. de Leeuw & zonen kan dit alleen niet garanderen. Firma Chr. de Leeuw & zonen rekent op begrip van de Klant tijdens mogelijke storingen op of onderhoud van de Website. De Klant kan Firma Chr. de Leeuw & zonen in ieder geval niet aansprakelijk stellen voor de schade die de Klant lijdt wegens het feit dat de Website van Firma Chr. de Leeuw & zonen niet toegankelijk is.

 

Artikel 14. Persoonsgegevens

Firma Chr. de Leeuw & zonen verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is te vinden op de Website, via www.chrdeleeuw.nl/privacy_beleid.

 

Artikel 15. Slotbepalingen

1.    Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2.    Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Firma Chr. de Leeuw & zonen gevestigd is.

3.    Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

Firma Chr. de Leeuw & zonen
Achterweg 57
4124 AE Hagestein

Telefoon: 0347 35 12 55

KvK-nummer: 51253364
Btw-nummer: NL207456197B01

Cookie & Privacy melding

Wij gebruiken Cookies voor een goede werking van de website. Bij het wegklikken van deze melding gaat u akkoord met onze privacy regels en accepteert u de cookies.